SELECT ISSUE

Romanian Journal of Infectious Diseases | Vol. XVI, No. 4, Year 2013
ISSN 1454-3389  |  e-ISSN 2069-6051
ISSN-L 1454-3389
DOI: 10.37897/RJID

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJID has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

ALTERAREA PROFILULUI LIMFOCITAR TBNK IN CURSUL PNEUMONIEI BACTERIENE LA VARSTNICI

, , , , , and

REZUMAT

Introducere. Pneumonia este o cauză principală de morbiditate şi mortalitate la vârstnici. Factorii care determină dezvoltarea pneumoniei sunt multipli dar unul din aceşti factorii este reprezentat de îmbătrânirea sistemului imun. Obiectivul principal al studiului a constat în identificarea modificărilor profilului populaţiilor limfocitare majore T, B şi celule NK (TBNK) din cadrul pneumoniilor bacteriene şi a profi lului TBNK asociat îmbătrânirii.

Material şi metodă. Au fost constituite trei loturi de studiu: lotul A sau lotul control, lotul B de cazuri de pneumonii bacteriene şi lotul C de subiecţi HIV+ sau modelul de îmbătrânire accelerat. Investigaţiile de laborator au inclus hemograma clasică şi imunofenotiparea TBNK. Analiza statistică s-a efectuat cu softul SPSS, versiunea 16.0. Valorile medii ale parametrilor imuni au fost comparate prin testul t student pentru variabile independente, iar valoarea p ≤0.05 a fost considerată semnificativ statistic.

Rezultate. În studiu, au fost incluşi un număr de 56 subiecţi: 26 subiecţi clinic sănătoşi, 30 subiecţi cu pneumonii şi 38 subiecţi HIV pozitivi. Prin compararea parametrilor imuni TBNK, în lotul general A versus B, am obţinut diferenţe semnificative statistic pentru T CD4 (46,9 vs. 41,6%, p=0.012). Compararea parametrilor imuni TBNK, între lotul control şi lotul HIV, a condus la diferenţe statistice pentru: T CD4+ (46,9 vs. 21,3%, p<0,001; 908 vs. 436 celule/μL, p<0,001); T CD8+ (21,9 vs. 45,9%, p<0,001; 446 vs. 919 celule/μL, p<0,001) şi CD4/CD8 (2,26 vs. 0,57, p<0,001). Lotul C a fost mai asemănător cu sublotul de vârstnici din lotul A decât cu lotul general A, ceea ce susţine ideea că lotul HIV poate fi un model de îmbătrînire accelerată, cel puţin în ceea ce priveşte imunitatea TBNK.

Concluzii. Profilul TBNK din cadrul pneumoniilor bacteriene a fost caracterizat prin scăderea T CD4+. Profi lul TBNK din infecţia HIV a fost caracterizat prin scăderea T CD4+, creşterea T CD8+ şi inversarea raportului CD4/CD8, modificări similare cu alterările descrise în statusului imun definit ca profil imun de risc (IPR+) al vârstnicilor (set de parametri imuni care Include seropozitivitatea CMV alături de modificări în compartimentul T -CD8 si CD4).

Cuvinte cheie: imunosenescenţă, imunofenotipare TBNK, HIV, îmbătrânire accelerată

Full text | PDF

Leave a Reply